Aginda

21 novimber 2018


Gearkomste oer de kearn fan it fak Frysk op skoalle

14.00 – 16.30 oere

Provinsjehûs Ljouwert

30, 31 jannewaris en 1 febrewaris 2019

Tredde ûntwikkelsesje fan it ûntwikkeltiim Frysk, oer kennis en feardichheden

13, 14, 15 maart 2019


Fjirde ûntwikkelsesje fan it ûntwikkeltiim Frysk
Menu