Aginda

21 novimber 2018


Gearkomste oer de kearn fan it fak Frysk op skoalle

14.00 – 16.30 oere

Provinsjehûs Ljouwert

28 mei 2020

Ontwikkeling bouwstenen bij de grote opdrachten (eerste deel)

16.00-20.00

Online via videoconferencing (i.v.m. coronavirus)

13, 14, 15 maart 2019


Fjirde ûntwikkelsesje fan it ûntwikkeltiim Frysk
Menu