Aginda

21 novimber 2018


Gearkomste oer de kearn fan it fak Frysk op skoalle

14.00 – 16.30 oere

Provinsjehûs Ljouwert

30, 31 jannewaris en 1 febrewaris 2019

Tredde ûntwikkelsesje fan it ûntwikkeltiim Frysk, oer kennis en feardichheden

13, 14, 15 maart 2019


Fjirde ûntwikkelsesje fan it ûntwikkeltiim Frysk

Sûnt 1 april is it projekt kurrikulum.frl yn opdracht fan de Provinsje Fryslân stillein, omdat de begrutting foar de fuortsetting fan it projekt troch de provinsje toetst wurdt oan Europeeske en nasjonale wet- en regeljouwing.

Menu