Wurk yn útfiering - Dokuminten

De konseptkearndoelen binne offisjeel klear, hjir ûnder binne se te finen. Ek it taljochtingsdokumint stiet hjir. As je wat fierder skrolle, fine je it argyf mei dokuminten dy’t de basis foarmje foar it nije kurrikulum.

Argyf

Yn de perioade 2018-2020 hat in groep leararen, skoallieders en learare-oplieders ûnder rezjy fan Cedin wurke oan foarstellen foar de fernijing fan it kurrikulum foar Fryske taal en kultuer. Hjirûnder fynst de dokuminten, dy’t yn dizze perioade ûntwikkele binne.