Oanbiedmomint konseptkearndoelen

Op 14 febrewaris 2024 wie op it provinsjehûs it offisjele oanbiedmomint fan de konseptkearndoelen Fryske taal en kultuer. Dus, no mei it de wrâld yn! Jim binne grif hiel benijd hoe as it konsept kurrikulum der út sjocht.

Klik op dizze link en wurd it gewaar