Waarom een nieuw curriculum voor de Friese taal en cultuur?

Wie opgroeit in de wereld van nu, heeft onderwijs nodig dat aansluit bij de wereld van morgen. Dat vraagt om een actueel curriculum. Daarom wordt het curriculum  van tijd tot tijd herzien. Op dit moment wordt voor alle vakken gewerkt aan de herziening van de kerndoelen, dus ook voor Friese taal en cultuur.

Kijk voor meer informatie hierover onderstaand filmpje.

Een actueel curriculum zorgt voor een goede doorstroming van de basisschool naar het vervolgonderwijs en biedt samenhang tussen vakken. Ook draagt een goed curriculum bij aan een minder vol lesprogramma. 

  • Ruimte geven aan de drie doelen/functies van onderwijs: persoonsvorming, kwalificatie en socialisatie (Biesta).
  • Bevorderen van samenhang in de onderwijsinhoud: tussen vakken en binnen vakken.
  • Zorgen voor doorlopende leerlijnen (en soepele overgangen) in het Friese taal- en cultuuronderwijs.
  • Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen.

Vragen die van belang zijn bij de ontwikkeling van het curriculum Fries zijn onder andere:

  • Hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma te bepalen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving?
  • Hoe kunnen we duidelijkheid creëren: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • Hoe houden we rekening met verschillen in taalachtergrond van leerlingen?
  • Hoe doen we recht aan bijvoorbeeld Europese verdragen die er zijn om de positie van het Fries te beschermen?