Sûnt 1 april is it projekt kurrikulum.frl yn opdracht fan de Provinsje Fryslân stillein, omdat de begrutting foar de fuortsetting fan it projekt troch de provinsje toetst wurdt oan Europeeske en nasjonale wet- en regeljouwing.

Menu