Belangrijke vragen voor het curriculum Fries op school zijn onder andere:

 • Hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma te bepalen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving?
 • Hoe kunnen we duidelijkheid creëren: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
 • Hoe houden we rekening met verschillen in taalachtergrond van leerlingen?
 • Hoe doen we recht aan bijvoorbeeld Europese verdragen die er zijn om de positie van het Fries te beschermen?

Het doel van de herziening is:

 • Ruimte geven aan de drie doelen/functies van onderwijs: persoonsvorming, kwalificatie en socialisatie.
 • Bevorderen van samenhang in de onderwijsinhoud: tussen vakken en binnen vakken.
 • Zorgen voor doorlopende leerlijnen (en soepele overgangen) in het Friese taal- en cultuuronderwijs.
 • Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen.

Wie

Ontwikkelteam Fries:

Het ontwikkelteam Fries bestaat uit leraren po, leraren vo, schoolleiders po en een schoolleider vo. Het ontwikkelteam werkt samen met taalspecialisten van buiten school. In Fryslân is de laatste jaren in verschillende taalonderwijsprojecten vruchtbaar samengewerkt tussen leraren, taalcoördinatoren en onderzoekers, ontwikkelaars, opleiders en onderwijsadviseurs. De werkwijze van Kurrikulum.frl bouwt hier op voort. Afhankelijk van het centrale thema van een ontwikkelsessie zijn er per keer verschillende externe taalspecialisten bij het ontwikkelteam betrokken. Ook bestaande netwerken, zoals de netwerken voor de Trijetalige Skoalle en de netwerken voor taalcoördinatoren, worden erbij betrokken.

Scholen

Verschillende scholen voor primair en voortgezet onderwijs reageren na elke sessie op vragen en verzoeken van het ontwikkelteam. Zijn de ideeën haalbaar in de school? Het kan bijvoorbeeld gaan om een vraag om in het team te bespreken, om een verzoek om iets uit te proberen of om iets te ontwikkelen. Daarnaast worden de ervaringen die de ontwikkelscholen opdoen met de ontwikkelingen in het eigen leerplan van de school gebruikt bij de herziening.
Om niet een te groot beroep op de scholen in Fryslân te doen, sluiten we voor Kurrikulum.frl aan bij projecten die al gaande zijn op scholen. Er komen dus geen aparte ontwikkelscholen zoals in de landelijke aanpak. We maken gebruik van thema’s en kwesties die op verschillende scholen al op de agenda staan.

Buro Kurrikulum.frl

Buro Kurrikulum.frl zorgt gezamenlijk voor de voorbereiding en uitvoering van de ontwikkelsessies. Ook organiseert het de feedbackrondes na elke ontwikkelsessie en houdt het contact met de scholen die betrokken zijn bij vragen en verzoeken vanuit het ontwikkelteam. Daarnaast zorgt Buro Kurrikulum.frl voor actuele informatie op deze site. Het bureau onderhoudt contact met vertegenwoordigers van Curriculum.nu en SLO in verband met samenhang en afstemming met de landelijke kerndoelenherziening.

Buro Kurrikulum.frl bestaat uit :

 • Rikky Dekkers (voortgezet onderwijs)
 • Ate Grijpstra (voortgezet onderwijs)
 • Klaske Jellema (primair onderwijs)
 • Jetty de Jong (primair onderwijs)
 • Anita Oosterloo (primair onderwijs)

Rikky Dekkers en Klaske Jellema leiden gezamenlijk de ontwikkelsessies. Als lid van het ontwikkelteam Nederlands is Jetty de Jong een verbindende schakel tussen beide ontwikkelteams. Ate Grijpstra en Anita Oosterloo zorgen ervoor dat van alle bijeenkomsten teksten beschikbaar komen op deze website. Verder coördineren ze de dagelijkse gang van zaken. Alle leden van Buro Kurrikulum.frl onderhouden contacten met verschillende scholen voor primair en voortgezet onderwijs, afhankelijk van de vragen en verzoeken die uit het ontwikkelteam komen. Anita Oosterloo is projectleider.

Hoe

Het ontwikkelteam komt vier keer bijeen in meerdaagse ontwikkelsessies. Na elke sessie komen de uitkomsten als concept beschikbaar op deze website. Iedereen kan daar op reageren. De reacties worden verwerkt in de volgende ontwikkelsessie.

Na elke ontwikkelsessie worden er vragen of verzoeken vanuit het ontwikkelteam voorgelegd aan scholen. Die vragen of verzoeken hebben te maken met kwesties waar de school op dat moment al mee bezig is. Hiervoor wordt aangesloten bij lopende projecten.

Per sessie komen de volgende thema’s aan bod:

 • Sessie 1: visie
 • Sessie 2: de kern van het vak Fries
 • Sessie 3: kennis van en vaardigheden in het Fries
 • Sessie 4: aanscherpen kennis en vaardigheden en samenhang met andere vak-/leergebieden

2019

In de loop van 2019 worden de opbrengsten voorgelegd aan de Provincie Fryslân en aan de Tweede Kamer voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen. Deze opbrengsten vormen de bouwstenen voor het aanpassen van de kerndoelen en eindtermen.

Menu