Voortgang

Vanuit Buro Kurrikulum.frl wordt gesproken met zoveel mogelijk personen die op een of andere manier betrokken zijn bij het Fries op school. Die gesprekken zijn er enerzijds om te informeren over de bedoeling en werkwijze van het project. Anderzijds zijn ze bedoeld om te horen hoe er gedacht wordt over het actualiseren van de kerndoelen en eindtermen Fries. Wat voor verwachtingen zijn er van zo’n herziening? Welke ideeën zijn erover? Hoe kunnen we samenwerken? De ervaring tot nu toe is dat deze gesprekken waardevolle informatie opleveren en inspiratie voor het vervolg van het project.

Voorbereiding

Er zijn brieven naar alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Friesland verstuurd. Die brief bevatte achtergrondinformatie en een oproep aan leraren en schoolleiders om zich aan te melden voor het ontwikkelteam Fries. Inmiddels is het samenstellen van het ontwikkelteam Fries rond. De data vaar de ontwikkelsessies zijn gepland.

De aftrap van Kurrikulum.frl vond plaats op 29 juni tijdens de startmiddag van het ontwikkelteam Fries. Nienke Jet de Vries van de Provincie Fryslân gaf het officiële startsein. De middag stond verder in het teken van kennismaken met elkaar. De werkwijze is doorgesproken en iedereen heeft de Startnotitie en de Werkopdracht gekregen.

Als input voor de eerste ontwikkelsessie is er op 4 juli in het Provinciehuis een werkbijeenkomst over visie geweest met een groep van 40 personen die vanuit verschillende perspectieven betrokken zijn bij het Fries op school; van voorschoolse fase tot en met hoger onderwijs, van opleiders, uitgevers, vertegenwoordigers van organisaties die zich inzetten voor het Fries, een programmamaker van Omrop Fryslân, onderzoekers, ontwikkelaars, beleidsmakers tot onderwijsadviseurs.

Op deze pagina zullen ook de conceptteksten van het ontwikkelteam worden
gepubliceerd. Elke ontwikkelsessie mondt uit in een concepttekst over het thema van de sessie. Iedereen kan een reactie op deze  concepttekst geven, aan de hand van vragen die door het ontwikkelteam opgesteld zullen worden. Alle reacties zullen ook op deze pagina worden gepubliceerd.

Ook de bevindingen van de scholen naar aanleiding van een vraag of verzoek vanuit het ontwikkelteam, zullen op deze pagina te lezen zijn.

Menu