Proces en planning

In de opdracht van de provincie Fryslân staat dat de kwaliteit en formulering van de kerndoelen voor het leergebied Friese taal en cultuur in lijn moet zijn met die van andere vakgebieden in het landelijke curriculum. Daarom werken we voor kurrikulum.frl intensief samen met leerplanontwikkelaars van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). En maken we gebruik van de kennis en expertise van een veldgroep bestaande uit leerkrachten van basisscholen en docenten uit het voortgezet onderwijs.

Ontwikkeling conceptkerndoelen

Samen met de veldgroep werken we in werksessies aan conceptkerndoelen. Bij deze werksessies vragen we experts om input te leveren op specifieke onderwerpen. In deze fase organiseren we ook feedbacksessies waarin experts en vertegenwoordigers uit het hele onderwijsveld feedback kunnen geven.

Testfase

Leerkrachten en docenten uit de veldgroep gaan de conceptkerndoelen in hun praktijk testen op bruikbaarheid. In deze fase onderzoeken we welke leermaterialen en bronnen gebruikt kunnen worden om de nieuwe kerndoelen te implementeren in de praktijk. We werken hiervoor samen met Afûk en het Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden. In werksessies bespreken we de ervaringen en wat dit betekent voor de conceptkerndoelen en de implementatie van het nieuwe curriculum.

Voorbereiden implementatie

Bij het voorbereiden van de implementatie gaan we met de leraren uit de veldgroep, aangevuld met directeuren en taalcoördinatoren beschrijven wat nodig is om het nieuwe curriculum voor Friese taal en cultuur in de onderwijspraktijk te implementeren.